در باره بیوریتم

نظیم بیوریتم بدن!

ارتباطات درون بدن ما

بدن انسان مکانیزم معجزه آسایی دارد که قرنهاست در مورد آن تحقیق میکنند . این مکانیزم پیچیده یک چرخه ای است از سیستم ترکیبی  بافت ها و اندام ها , که بوسیله یک سری فعالیت های شیمیایی و فیزیکی تنظیم میشوند . داشتن بدن سالم , همگام سازی و متعادل بودن بدن نتیجه ارتباطات اجزای سیستم بدن با یکدیگر است . احساس خواب آلودگی , استرس , خستگی , اغلب نشانه ای از ارتباطات ضعیف در سیستم بدن است . از سوی دیگر , نتیجه ی بهبود ارتباطات سیستم در بدن موجب افزایش کارایی , انگیزه , و لذت زندگی میشود . ارتباطات سیستم بدن با انرژی های خاصی به اجرا در می آید .  این انرژی ها در کانالهای ارتباطی توسط دانشمندان در سطح بدن یافت شده اند . بسیاری از درمان های جایگزین شفا بخش مانند حرکت درمانی، مدیتیشن، درمان سنگ طبیعی و طب سوزنی با هدف تنظیم ارتباطات درون بدن توسعه یافته اند . فرض مشترک هر یک از این روشها ی دستیابی به سلامت بهتر، شور و نشاط و دوباره جوان سازی از طریق بهینه سازی ارتباطات درون بدن است. فقط عنوان آن را با عمل طب سوزنی و درمان سنگ و… بیان میکنند . Biorytmic  در تشک و خواب با هدف بهبود ارتباطات درون بدن و آرامش از طریق استفاده از مواد معدنی ویژه که در طبیعت توسعه داده شده است .